ONE NIGHT IN BANGKOK ค้นพบโลกอันน่าอัศจรรย์ของกรุงเทพฯยามค่ำคืน!

ผ่านผลงาน Pak Klong Deconstructed Installation Art และความรื่นรมย์ของ Perfume Oil ในแบบฉบับของปัญญ์ปุริ