ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ, ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

ส่งมอบแล้ว! ‘ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ’ โดย ‘ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์’

โดยเล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้สัญจรทางเรือ ที่มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม

ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯหน้าวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย มีเอกลักษณ์ในการออกแบบ และมีความงดงามจนเป็นที่ล่ำลือและกล่าวขานไปทั่วโลก และยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ คนไทยทุกคนมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี จนถึงทุกวันนี้ โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจประกันและการเงิน ซึ่งมีความผูกพันกับพระอารามแห่งนี้

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

ได้บำเพ็ญกุศลและมีส่วนร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานของวัดอรุณราชวราราม ในหลายส่วนจนแล้วเสร็จ อาทิ การบูรณะพระอุโบสถในปี 2560 รวมถึงการจัดทำชุดหนังสือ อัศจรรย์วัดอรุณฯเพื่อเป็นสื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปสถาปัตยกรรมภายในวัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ ถวายเข้ากองทุนเพื่อบูรณปฎิสังขรณ์ และสนับสนุนเงินบริจาคเพิ่มเติม เข้ากองทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัย และความสะดวกของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงประชาชนผู้สัญจรทางเรือ ที่มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม จึงได้ให้การสนับสนุนการสร้าง ท่าเทียบเรือวัดอรุณราชวรารามเพื่อเป็นสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ ให้แก่ทางวัดและประชาชนขึ้น และในโอกาสนี้ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และนางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบท่าเทียบเรือวัดอรุณราชวรารามขึ้น โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

สำหรับกระบวนการออกแบบ ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯเน้นการทำงานที่ละเอียดรอบคอบ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้คำนึงถึงสุนทรียภาพ และบริบทแวดล้อม ที่สามารถส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณริมน้ำ ให้เหมาะสม สวยงาม ส่งเสริมให้พระปรางค์มีความโดดเด่น เป็นที่ประทับใจต่อผู้สัญจรและมาเยี่ยมเยือนวัดอรุณฯ สำหรับการใช้สี ได้เลือกสีเขียว เพื่อให้เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ของพระอินทร์ ผู้เป็นหลักของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมขององค์ปรางค์วัดอรุณฯ รวมไปถึงราวกันตก ได้ใช้แบบอย่างลวดลายดอกพุดตาน ศิลปกรรมที่เป็นประเพณีนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 และเป็นลวดลายหลักที่ใช้ประกอบงานปราณีตศิลป์ในพระอารามแห่งนี้

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

นอกจากนี้ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่จะมีส่วนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากการบูรณปฎิสังขรณ์ศาสนสถาน ของวัดอรุณราชวรารามแล้วนั้น การสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นพื้นที่ที่ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางทางเรือ แต่ยังเป็นพื้นที่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่จัดขึ้นภายในวัด อาทิ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง ซึ่งไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนงานดังกล่าวมาโดยตลอด และในปีนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่การเปิดท่าเทียบเรือแห่งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องาน Bangkok River Festival ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งใน 10 สถานที่ริมแม่น้ำที่เข้าร่วมโครงการ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

ชุดหนังสือ อัศจรรย์วัดอรุณจำนวน 4 เล่ม

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำรูปแบบพระปรางค์วัดอรุณฯ มาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำบริษัท เพื่อสื่อถึงความเจริญที่มั่นคงอย่างไม่สิ้นสุด และด้วยความผูกพันที่มีต่อตราสัญลักษณ์นี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้จัดทำชุดหนังสือ อัศจรรย์วัดอรุณจำนวน 4 เล่มขึ้น โดยใช้เวลา10 ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียง โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เป็นเอกสารทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมไทยชุดแรก ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวไว้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการอนุรักษ์รักษามรดกสำคัญของชาติ และประโยชน์ทางการศึกษา

ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ, ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

หนังสือเล่มที่ 1 ‘พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

พระปรางค์เป็นคำที่ใช้เรียกอาคารทรงสูงที่ตั้งอยู่ตรงกลางศาสนสถานของฮินดู หรือพุทธสถานในศาสนาพุทธ ดังนั้น พระปรางค์จึงใช้เป็นที่ประดิษฐานเทพต่างๆ ของฮินดูหรือพระพุทธรูป หนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นถึงความหลากหลายของแนวคิดตลอด 14 ศตวรรษ โดยรวบรวมที่มาของคติความเชื่อทางศาสนา แบบแผน และรูปแบบลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม

ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ, ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

หนังสือเล่มที่ 2 ‘คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม

วิเคราะห์เจาะลึกถึงกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดอรุณฯ ซึ่งอธิบายถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาลในทางพระพุทธศาสนา ตามที่ปรากฏใน คัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัยและ สมุดภาพไตรภูมิโดยสะท้อนผ่านแบบแผนของระบบสัญลักษณ์ ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม และวิธีการจัดวางแผนผัง รูปลักษณ์อาคารเป็นรูปทรงต่างๆ

ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ, ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

หนังสือเล่มที่ 3 ‘ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณ

เนื้อหาสาระที่บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับกระบวนการทางเชิงช่างฝีมือ ด้านประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทย ซึ่งใช้ประดับตกแต่งงานพุทธสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในพระอาราม ผ่านมิติของคุณลักษณ์ด้าน เครื่องไม้, เครื่องปูน, เครื่องกระเบื้อง และ เครื่องศิลา ที่ร่วมกันสื่อแสดงถึงจินตภาพทางพุทธศิลป์ไทย อันวิจิตรงดงามยิ่ง จนปรากฏเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น

หนังสือเล่มที่ 4 ‘แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม

เนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด และแบบรังวัดทางสถาปัตยกรรม ของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พุทธสถาปัตยกรรมไทยชิ้นสำคัญที่สะท้อนถึงแนวคิด ในการสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ ที่ผนวกด้วยสัญลักษณ์ และความหมายทางพุทธปรัชญา และมีองค์พระปรางค์ที่งดงามที่สุด ของงานสถาปัตยกรรมไทย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn