One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

One Bangkok จัดนิทรรศการ ‘สร้างแรงขับเคลื่อนสู่กรุงเทพฯ’ ที่ยั่งยืนในอนาคต!!!

โดยจับมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 'เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน'

One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชันสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ ของการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ของมนุษย์ เมือง และธรรมชาติ ตลอดจนความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดผ่านทางงานศิลปะโดยจัดแสดงที่ The Prelude One Bangkok ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 นี้

One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

นายวรวรรต ศรีสอ้านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อกกล่าวว่า วัน แบงค็อก ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาเมืองยั่งยืน และสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และผสานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างสมบูรณ์ เรามีความยินดี ที่ได้ร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

โดยการจัดนิทรรศการ เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชันครั้งนี้ ได้นำผลงานบางส่วนจากนิทรรศการ เมืองเปลี่ยนแปลงที่จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 มาจัดแสดงในมุมมองใหม่ โดยคัดเลือกผลงานของนักสร้างสรรค์ 3 ท่าน ที่นำเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ในหลากหลายมิติ และบริบทที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต

One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

ตลอดจนความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเมืองนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของวัน แบงค็อก ที่จะร่วมเสริมสร้างศักยภาพของกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง ในฐานะศูนย์กลางของประสบการณ์ระดับโลกสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คนเป็นหลัก ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสมาร์ท ซิตี้ เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ นิทรรศการ เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชันมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ แต่มนุษย์ไม่ว่าจะในฐานะปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน ต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ให้เกิดขึ้นกับเมืองได้เช่นกัน ผ่านผลงานของ 3 นักสร้างสรรค์ที่ร่วมสำรวจเมืองเปลี่ยนแปลง ดังนี้

One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

เมืองเปราะบาง / ภาพฟิล์มกระจกเมืองกรุงเทพฯ

โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ผ่านทางภาพถ่ายฟิล์มกระจก ซึ่งมีทั้งภาพที่สมบูรณ์ และภาพที่ชำรุดบางส่วน เพื่อนำเสนอมุมมองของเมืองที่ไม่สมบูรณ์แบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนสะท้อนความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการมองเมืองกรุงเทพฯ ทั้งตามความเป็นจริงและในอุดมคติ

บันทึกประสบการณ์สำรวจเครือข่ายสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, 2564

โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ก่อตั้ง DuckUnit ซึ่งสำรวจเครือข่ายแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการสัญจรทางธรรมชาติ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการคมนาคมหลัก จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติที่ถูกละเลย และค้นพบการเดินทางรูปแบบใหม่ บนโครงสร้างพื้นฐานเดิมของเมือง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการใช้ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

One Bangkok, The Prelude, เมืองเปลี่ยนแปลง, วัน แบงค็อก เอดิชัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, โครงการอสังหาริมทรัพย์

ไบโอจีเนซิส 2121

โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์สถาปนิกรางวัลศิลปาธร และผู้ก่อตั้ง Walllasia นำเสนอมุมมองของการปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต ผ่านบริบทเชิงสัญลักษณ์ของน้ำและที่อยู่อาศัย เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบนิเวศ ทั้งผู้คน น้ำ ต้นไม้ แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยี

เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของภูมิทัศน์ในกรุงเทพฯ จึงพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเมือง และมุ่งมั่นนำพากรุงเทพฯ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี นอกจากนี้เราพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อร่วมสร้างชุมชนศิลปะที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จะเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้ผู้คนได้เข้ามาสำรวจความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ในมิติต่างๆ ผ่านมุมมองทางศิลปะ ตลอดจนสร้างแรงขับเคลื่อน ในการมีส่วนร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคตนายวรวรรตกล่าวเสริม

นิทรรศการ เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชันจัดแสดงที่ The Prelude One Bangkok ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 นี้ นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนิทรรศการบนโมบายแอปพลิเคชันของ The Prelude

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn