ด่วน! แอปพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’ ช่วยลดการระบาดของ ‘โควิด-19’ ได้!!

หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code

แอปพลิเคชั่น หมอชนะคือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและวัดผลได้

หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล, นายสุทธิพงศ์ กนกากร และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ตัวแทนทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นกล่าวว่า ตลอดช่วงเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา คนไทยทุกคนได้เห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงทำงานอยู่ด่านหน้า ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมาทำงานเพื่อชาติอย่างโดดเดี่ยว พวกเราอาสาสมัครจากทั้งภาครัฐและเอกชน จึงช่วยระดมทักษะความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือทรัพยากรต่างๆ ที่แต่ละคนมี มาสร้างเป็นแอปพลิเคชั่นที่เราเชื่อว่า จะทำให้ทัพหน้าทางการแพทย์ของเราสามารถสู้รบกับโรคนี้ได้ดีขึ้น

หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code
คุณสุทธิพงศ์ พรรธนาลัย DDC iLab

ซึ่งหัวใจการทำงานของแอปอยู่ที่การรายงานผลเป็นค่าสีต่างๆ ตามระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น…

  • สีเขียว สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • สีเหลือง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจจะมีอาการไข้หวัด แต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • สีส้ม สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง เพราะเป็นคนที่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่เด่นชัด คนในกลุ่มนี้ต้องกักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที
  • สีแดง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะทั้งมีอาการ และมีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที
หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code
ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ ในอนาคต เมื่อมีฐานข้อมูลเพียงพอ ค่าสียังมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดตแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ทุกครั้งที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และระบบพบว่าผู้ใช้งานมีประวัติการเดินทางเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นในช่วงที่ผ่านมา แอปจะเตือนผู้ใช้งานให้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปด้วยค่าสีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความระมัดระวังและการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างดีขึ้น

หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code
ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ตัวแทนทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชน และภาครัฐ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

ด้วยเหตุนี้ แอป หมอชนะจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทุกคน และภาคธุรกิจ คือ

  • ช่วยแพทย์: แอปทำหน้าที่ติดตามข้อมูลการเดินทางและการเช็คอินในสถานที่ต่างๆ ของประชาชนผู้ใช้แอป และแสดงระดับความเสี่ยงของบุคคลนั้นได้แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยประชาชน: ผู้ใช้แอปจะมีช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัพเดตที่สุด ผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเอง นอกจากนั้น แอปยังช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน ด้วย
  • ช่วยภาคธุรกิจ: ผู้ใช้แอปที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าห้างร้าน โรงงาน สถานที่ หรือธุรกิจใดๆ จะสามารถขอตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้าหรือพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางมาตรการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code
นาวาอากาศโท นายแพทย์สุรินท์นาท เจริญจิตต์ (คุณหมอแชมป์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ)

ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้สมาร์ทโฟน สร้างสุขนิสัยใหม่ที่จะเอาชนะโควิด-19 ได้ด้วยการช่วยกันดาวน์โหลดและใช้งานแอปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ผู้ประกอบการร้านค้า ช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จะทำให้แอปเกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการ เช็คอินผู้มาเข้าใช้บริการยังสถานที่ของตนเอง

หมอชนะ, แอปพลิเคชั่น, โควิด-19, ลดการระบาด, การติดเชื้อโควิด-19, การเว้นระยะห่างทางสังคม, social distancing, QR code
ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชน และภาครัฐ

ไม่ว่าจะด้วยการให้พนักงานของร้านสแกน ‘QR code’ ของผู้มาใช้บริการ หรือให้ประชาชนสแกน ‘QR code’ ของร้านค้า รวมทั้งเชิญชวนพนักงาน คู่ค้า และเครือข่ายของตนให้มาร่วมใช้แอปนี้กันอย่างแพร่หลายที่สุด โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประสานงานกับผู้ประกอบการธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ

โดยคนไทยทุกคนสามารถลดการระบาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะและเช็คอินด้วยแอปนี้เมื่อเข้าสู่อาคารสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแอป หมอชนะทั้งบนระบบ iOS และ Android ได้ทาง QR Code

https://morchana.app.link/download

Share: