กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

เริ่มแล้ว! ‘พระรามราชสุริยวงศ์’ โขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษโดยกระทรวงวัฒนธรรม

แม้ปีนี้จะไม่มี โขนพระราชทานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยขึ้น เพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน อันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทย ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในโอกาสสำคัญต่างๆ และเป็นเวทีระดับประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถทางการแสดงแขนงต่างๆ ได้แสดงความสามารถ โดยเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์กำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า
(จากซ้าย) ดร.สุรัตน์ จงดา, รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ , นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์, นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ และอาจารย์ประเมษฐ์ บุญยะชัย
กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า
นายนภัสรัญธน์ มิตรธีรโรจน์ และขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา มิสทิฟฟานี่ ปี 2020 ศิษย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น โดยมี นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาจารย์ประเมษฐ์ บุญยะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) .. ๒๕๔๘ ร่วมแถลงข่าว ดำเนินรายการโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี นภัสรัญธน์ มิตรธีรโรจน์ ดารานักแสดง และขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา มิสทิฟฟานี่ ปี 2020 ศิษย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดการโครงการครั้งนี้ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ในการจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย โดยมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดโครงการดังกล่าว และนำเอาโขนซึ่งเป็นการแสดงอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทย มาจัดแสดงให้สาธารณชนทั่วประเทศได้รับชมถึงความยิ่งใหญ่ ความอลังการ และความวิจิตรงดงามของโขนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ที่ต้องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนให้มากที่สุด

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ มีความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที เป็นการแสดงโขนกลางแจ้ง ที่ไม่ได้มีการจัดฉากเช่นโขนหลวง เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยฉากสำคัญ ๓ ฉากใหญ่ คือฉากเทวสภา ซึ่งแสดงการอวตารของพระนารายณ์ พระนางลักษณมี และเหล่าทหาร ฉากยกรบ ที่จะแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสองทัพ ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม นำเสนอกระบวนท่ารำอันสวยงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้และสืบทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งกระบวนท่ารบ กระบวนท่ายกทัพ ท่าขึ้นลอย อันเป็นหัวใจของการแสดงโขน และฉากคืนพระนคร ซึ่งแสดงให้เห็นความสวยงามของกระบวนทัพ และบทประพันธ์ที่ไพเราะงดงาม จากครูทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยคีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม, พระรามราชสุริยวงศ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ขนเรื่องรามเกียรติ์, โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม, ทั่วทิศแผ่นดินไทย, วัดพระแก้ววังหน้า

สำหรับการแสดงซึ่งจัดขึ้นใน ๔ ภูมิภาค เริ่มในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สามารถติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ โทร. ๐๒๔๘๒๒๑๗๖ ต่อ ๓๘๐, ๓๘๔, ๓๘๖ โดยมีกำหนดการและรายละเอียดการแสดงทั้งหมด ๑๔ รอบใหญ่ (แถบสีเทา) และ ๑๐ รอบย่อย รวม ๒๔ รอบ ดังนี้

รายละเอียดการแสดงทั้งหมด

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn