Stop Violence, Against Women and Girls, KLOSET, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1, ร่วมรณรงค์, ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls

เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls Read More »