The PARQ จัดนิทรรศการ Life is…, เดอะ ปาร์ค, งานศิลปะรูปแบบใหม่, ค้นหาความหมายของชีวิต, Teayii (เตยยี่), Tingglee (ติงลี่), แอคซิเดนท์ อาร์ต, ‘อาณา’ สกักตะฤจ อนิทรวชิะ

ให้ศิลปะฮีลใจ! The PARQ จัดนิทรรศการ ‘Life is…’ ตลอดเดือนกันยายนนี้!

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิลปะรูปแบบใหม่ ให้ทุกคนได้ร่วมค้นหาความหมายของชีวิต ที่อาจลืมเลือนไปให้กลับมาชัดเจนอีกครั้ง!

ให้ศิลปะฮีลใจ! The PARQ จัดนิทรรศการ ‘Life is…’ ตลอดเดือนกันยายนนี้! Read More »