PASAYA รวมพลคนกู้โลก, พาซาญ่า, Net Zero, Open House, Net Zero Emission Factory, โรงงานสายกรีน, ภาวะโลกรวน, นิทรรศการผ้าทอขนาดใหญ่, การสูญพันธ์ครั้งที่6

‘PASAYA รวมพลคนกู้โลก ก้าวสู่ Net Zero’ จัดงาน Open House!

เปิดโรงงานสายกรีนที่ราชบุรี พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็น ‘Net Zero Emission Factory’