ไอคอนสยาม เดินหน้า ‘โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2’ เปลี่ยนขยะเป็นความสุข!

ผนึกกำลังโรงเรียน โรงพยาบาล ร่วมบริจาคขยะพร้อมคัดแยก จำหน่าย นำเงินมอบมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน นำเยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล ฝึกฝนเรียนรู้การจัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2565 ไอคอนสยาม จัดทำโครงการ โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2′ เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน ขึ้นเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี

โดยการตั้งกล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งโครงการดังกล่าว ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชน ชุมชน โรงเรียนต่างๆ ใกล้เคียงไอคอนสยาม นำขยะทีสามารถรีไซเคิลได้ มาหย่อนลงในกล่องขยะเติมสุข และทางโครงการได้นำขยะไปคัดแยกอย่างถูกต้อง ก่อนนำไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายขยะ และไอคอนสยามสมทบเงินเพิ่มเติม ได้มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น (อาคารใหม่) และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมจำนวน 100,000 บาท

โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่
ว่าที่ร้อยตรีวสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยในปีนี้ไอคอนสยาม ร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน และโรงเรียนย่านคลองสานธนบุรี 16 แห่ง สานต่อโครงการ “ขยะเติมสุข” เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน เป็นปีที่ 2 โดยการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กระดาษรีไซเคิล มาหย่อนลงในกล่องขยะเติมสุข โดยโครงการได้มีการขยายพื้นที่ตั้งกล่องขยะเติมสุข เพื่อรับบริจาคขยะรีไซเคิลไปยังโรงเรียนย่านฝั่งธนบุรีคลองสาน 16 แห่ง และโรงพยาบาลตากสินเพิ่มเติม

โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่
ด.ญ.กัญญารัตน์ ชฎาดี

พร้อมกันนี้ ได้นำ “เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนระดับชั้น ป.4 –.6 โรงเรียนละ 4 คน จาก 16 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรม เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการคัดแยกขยะเบื้องต้น และการจัดการขยะตามแนวทาง 3R คือ Reduce การลด Reuse ใช้ซ้ำ Recycle การรีไซเคิล โดยมีวิทยากรจากส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม มาเป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมกันนี้เยาวชนต้นแบบยังได้รับการฝึกฝนด้านการประชาสัมพันธ์ การพูด การเป็นผู้นำ ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และการร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่

ตลอดจนการฝึกฝนความรับผิดชอบในการดูแลโครงการ ณ โรงเรียนของตนเอง เพื่อที่จะสร้างกระบวนการรับบริจาคขยะไปจนถึงการจำหน่ายขยะรีไซเคิล พื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น (อาคารใหม่) และมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นประโยชน์คืนสู่สังคมแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เกิดการฝึกฝนความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม

โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่

..กัญญารัตน์ ชฎาดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน ตัวแทนเยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล กล่าวว่า วันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทำให้ได้เรียนรู้ว่าขยะแต่ละประเภท สามารถแยกทิ้งได้ในถังขยะแต่สี เช่น ถังขยะสีเขียว สำหรับทิ้งเศษอาหาร ถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล ถังขยะสีน้ำเงินสำหรับทิ้งขยะทั่วไป ถังขยะสีส้มสำหรับขยะอันตราย ซึ่งการเรียนรู้ประเภทของขยะ จะทำให้เราสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง จะทำให้การนำขยะไปรีไซเคิล ทำได้ง่ายมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้พลังงาน

โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่

หนูสามารถนำการเรียนรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งการแยกขยะตั้งแต่เริ่มแรกเป็นสิ่งสำคัญและทำได้ง่าย โดยเริ่มจากตัวเอง และจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปบอกต่อเพื่อนๆ ให้รู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธีค่ะ”

โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่

ทั้งนี้ ไอคอนสยามยังคงดำเนินการตั้งกล่องรับบริจาคขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 4 จุดคือ 1. บริเวณลิฟต์ Lobby C ชั้น M ทางออกลานจอดรถ 2. บริเวณลิฟต์ Lobby C ชั้น 1 ทางออกลานจอดรถ 3. บริเวณลิฟต์ Lobby C ชั้น 2 ทางออกลานจอดรถ 4. บริเวณลิฟต์ Lobby C ชั้น 3 ทางออกลานจอดรถ และไอซีเอส ตรงข้ามไอคอนสยามที่ชั้น G ชั้น M และ ชั้น 3 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคเป็นจำนวนมากสามารถติดต่อทีมงานที่ 098-269-5252

นอกจาก โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2′ แล้ว ไอคอนสยาม ยังได้จัดกิจกรรม “อาสาเก็บขยะรักษ์โลก” นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะในคลองเทพา ในวันที่ 5 มิถุนายน นี้ด้วย ร่วมมือร่วมใจแยกขยะอย่างถูกวิธี ทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยสามารถร่วมบริจาคขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กระดาษรีไซเคิล มาหย่อนลงในกล่องขยะเติมสุข ณ จุดที่ให้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1338 และ Facebook ICONSIAM

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn